Projekt

Řídím svůj život/ I drive my life

registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008204      

Projekt je realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost.    

Logo OPZ barevn+ę

Projekt Řídím svůj život byl zahájen 1. 5. 2018 a je realizován do 31. 12. 2021.

Cílem projektu je podpora lidí s duševním onemocněním v jejich začleňování do běžného sociálního života. Prostřednictvím aktivit projektu jim chceme umožnit, aby mohli získávat zkušenosti, prožívat situace a naplňovat ambice, které se vyskytují v běžném životě. Chceme pracovat s životy lidí ne s jejich nemocí, pomáhat jim vytvářet dlouhodobé, pečující a citové vztahy. Stigma duševního onemocnění s sebou přináší zásadní narušení kontinuity dosavadního způsobu jejich života, protože přináší především sociální bariéry a znesnadňuje pracovní adaptaci. Projektem usilujeme o vytvoření společenství, které staví na principech zotavení (recovery), jenž umožňuje klientům, aby mohli řídit svůj vlastní život, aby pociťovali naději, která je cestou, jenž vede k zlepšení nejen jejich zdravotního stavu, ale i jejich sociálního fungování ve společnosti.

Aktivity projektu:

Stigma duševní nemoci