Historie služby

Projekt „Dobroduš“ vznikl v SOS centru Diakonie ČCE (krizové centrum) jako reakce na potřebu specifické skupiny klientů. Šlo o klienty, kteří za sebou měli různé zkušenosti s duševním onemocněním a nepotřebovali krizovou intervenci. Opakovaně hledali podporu, přirozený lidský kontakt a jakési průběžné, dlouhodobé doprovázení. To jim v dostupné psychiatrické péči mnohdy chybělo. Spolupráce s dobrovolníky a jejich ochota být v průběžném, podpůrném kontaktu s těmito klienty se nám jevila jako velmi vhodný nástroj ke zmírnění izolace lidí s duševním onemocněním a k jejich aktivizaci. Právě dobrovolníci, ženy a muži různého věku, různých zkušeností, s rozmanitými zájmy, a zároveň lidé nezatížení odborností, mohli přinést do života člověka, který se potýká s duševní nemocí, chybějící sociální kontakt.

Jedním z rozhodujících impulzů pro vznik a rozvoj projektu „Dobroduš“ byla účast pracovníků SOS centra na konferenci s názvem „Bílá místa v sociálních službách“ v roce 2004. Konference nás mimo jiné vedla k závěru, že lidé s duševním onemocněním sice mají kolem sebe řadu odborníků, ale přesto se potýkají se samotou, odcizením, strachem a podobnými pocity.

Na podzim roku 2005 jsme získali první zájemce o dobrovolnictví, kteří počátkem roku 2006 prošli vzděláváním v o.s. Máme otevřeno?, kde již podobná služba, pro jinou cílovou skupinu, fungovala. Další vstupní vzdělávání probíhalo již v rámci samotného Dobroduše. První klienti vzešli z řad uživatelů krizového centra a v lednu 2006 vznikla první dvojice, do konce roku 2006 bylo vytvořeno dvojic 11. Postupně se počet dvojic zvyšoval na stávajících 40.

V té době se také již delší dobu vytrvale pracovalo na informační kampani o projektu (zejména mezi psychiatry a jinými službami pro lidi s duševním onemocněním), dopracovávání metodik a standardů kvality sociální služby tak, aby se Dobroduš mohl osamostatnit a stát se plnohodnotnou sociální službou. Služba následné péče Dobroduš je registrována dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dobrovolnický program je akreditován MV ČR.

Stigma duševní nemoci