jsme určeni pro vás?

Cílová skupina, pro kterou je služba určena (všechna kritéria musí být splněna současně)

  • lidé se závažným duševním onemocněním, kteří žijí na území Prahy, starší 18let, jejichž duševní stav umožňuje komunikaci a spolupráci v rámci pravidel služby; zpravidla se jedná o duševní onemocnění z okruhu psychóz a afektivních poruch, případně poruch neurotických a poruch osobnosti

  • lidé, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu omezené schopnosti znovu se zapojit do běžných společenských kontaktů v okolním světě

  • lidé, kteří nemají dostupné zdroje, které by vedly k řešení jejich situace, jedná se jak o zdroje vnitřní, tj. možnosti, dovednosti a schopnosti osoby a zdroje vnější, kterými je zejména podpora rodiny, přátel, či dalších blízkých osob

Do služby nejsou přijímáni zájemci, v jejichž chování se projevuje:

  • agresivita (fyzická i slovní)

  • ztráta pozornosti či snížená schopnost komunikace, která brání samotnému navázání spolupráce a jejímu dalšímu rozvoji

  • opakovaná nespolehlivost (časté rušení schůzek, nedostavení se na schůzku bez předchozí omluvy, nemožnost navázání telefonického kontaktu, opakované pozdní příchody)

  • změna vnímaní a myšlení, která brání samotnému navázání spolupráce a jejímu dalšímu rozvoji

  • výrazné narušení kultury prostředí (např. silný zápach, porušování pravidel služby)

  • do služby nepřijímáme klienty, kteří vyžadují sociální službu pouze v terénu

Stigma duševní nemoci